espada-samurai-pajaros

Si cambias de postura,
cambiarás de actitud.

Si cambias de actitud,
algo en tu interior va a cambiar.

Si algo en tu interior cambia,
toda tu vida va a cambiar.

Si tu vida cambia,
todo tu destino va a cambiar.


Michio Hikitsuchi Sensei
10ºdan aikido